Φθιώτιδα: Ανάρτηση του Δασικού Χάρτη και Πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων

Από τη Διεύθυνση Δασών Ν. Φθιώτιδας ανακοινώνεται πως αναρτήθηκε ο δασικός χάρτης των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων της Π. Ε.  Φθιώτιδας. Τυχόν αντιρρήσεις  από ενδιαφερόμενους πολίτες θα πρέπει να υποβληθούν εντός αποκλειστικής προθεσμίας 105 ημερών αρχής γενομένης από την 5η Μαρτίου 2021 και καταληκτική ημερομηνία την 17η Ιουνίου 2021.

Αναλυτικότερα:

Σας αποστέλλουμε την με Α.Π. 33552/19-02-2021 (ΑΔΑ:ΨΔΤΛΟΡ10-ΜΩΠ) απόφαση ανάρτησης της Δ/νσης Δασών Ν. Φθιώτιδας, η οποία αποτελεί και ανακοίνωση πρόσκλησης υποβολής αντιρρήσεων, που αφορά δασικού χάρτη των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας ο οποίος αναμορφώθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020).

Ο δασικός χάρτης με τα ψηφιακά αρχεία που τον συνοδεύουν είναι αναρτημένος σε ηλεκτρονική μορφή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας και στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο”

(https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx).

Παρακαλούμε τις υπηρεσίες της ΠΕ Φθιώτιδας, τους οικείους ΟΤΑ, τις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του Υπουργείου καθώς και τα Δασονομεία, να αναρτήσουν σε εμφανή σημεία την απόφαση Ανάρτησης και την ταυτάριθμη πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων, καθώς και στους ιστότοπους αρμοδιότητάς τους, προκειμένου οι πολίτες να λάβουν γνώση του περιεχομένου της.

Διαβάστε εδώ αναλυτικά την απόφαση της Διεύθυνσης Δασών  ν. Φθιωτιδας

Written by

altpress.gr ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

No Comments Yet.

Leave a comment