Με τους ψήφους της δημοτικής πλειοψηφίας υπερψηφίστηκαν οι «Αμφικτυονίες Α.Ε» – Η εισήγηση του Δημάρχου Λαμιέων

Η εισήγηση του Δημάρχου Λαμιέων Ευθ. Καραϊσκου  στη σημερινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στο θέμα: « Έγκριση οικονομοτεχνικής μελέτης Βιωσιμότητας, έγκριση σύστασης και  έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λαμιέων στη σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού των Δήμων Λαμιέων,Αμφίκλειας-Ελάτειας, Δομοκού, Μακρακώμης και Στυλίδας, με την επωνυμία «Αμφικτυονίες Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ανώνυμη Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.».

Η εισήγησή του  Δημάρχου Λαμιέων υπερψηφίστηκε από όλους τους συμβούλους του συνδυασμού «Λαμία Περήφανη Πόλη» ενώ καταψήφισαν οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης.

Ο  επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης  Νίκος Σταυρογιάννης  πρότεινε  πως το θέμα της «Αμφικτυονίας Α.Ε» έπρεπε να αναβληθεί αφού απουσίαζαν αρκετοί σύμβουλοι όμως ο Δήμαρχος απάντησε  πως το θέμα μπορεί να συζητηθεί κανονικά αφού η πλειοψηφία που πρέπει να εγκρίνει ή να απορρίψει είναι επί των παρόντων. Να σημειωθεί ότι την εισήγηση  καταψήφισαν και οι σύμβουλοι του  συνδυασμού «ΛΑΜΙΑ στο Κέντρο».

Στην εισήγηση του ο Δήμαρχος Λαμιέων τόνισε:

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Ο αναπτυξιακός οργανισμός ο οποίος οραματιζόμαστε και τον οποίο καταθέτουμε σήμερα μπροστά σας, είναι ένας βραχίονας δημόσιου ενδιαφέροντος, αφού μετέχουν δήμοι και μόνο δήμοι και συγχρόνως είναι ένα συμπληρωματικό εργαλείο στα χέρια της τοπικής αυτοδιοίκησης για να προλάβει τις εξελίξεις.

Ένα εργαλείο που έχουμε απολύτως ανάγκη αν θέλουμε να προλάβουμε τον χρόνο, καθώς είναι πολύ δύσκολο μέσα από τις υπάρχουσες δομές να απαντήσουμε και σε μια δύσκολη καθημε-ρινότητα, αλλά πολύ περισσότερο στα θέματα τα οποία χρειάζεται να κάνουμε ως τοπική αυτοδιοίκηση για να προλάβουμε τις εξελί-ξεις.

Είναι ένα εργαλείο ευέλικτο που θα μπορεί μέσα σε σύντομο χρόνο, να απαντά στα κρίσιμα, διασφαλίζοντας συγχρόνως στο δημόσιο χαρακτήρα της λειτουργίας του, διασφαλίζο-ντας τη λογοδοσία, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια, διασφαλί-ζοντάς την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα που πρέπει να έχει.

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός και έτσι όπως το καταθέτουμε με το σχέδιο του καταστατικού, πέρα από την αντιπροσωπευτικότητα την οποία έχει, πρέπει να έχει μια ισχυρή οικονομική βάση για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις, να παράγει έρ-γο και το κυριότερο να παράγει αποτελέσματα.

Θα μπορούσαμε να κάνουμε έναν μικρότερο, θα μπορού-σαμε να κάνουμε έναν με λιγότερα.

Τι είπαμε εμείς λοιπόν. Είπαμε ότι θέλουμε αποτέλεσμα και είπαμε ότι θα πρέπει για μια πενταετία να έχουμε εξα-σφαλισμένα τα πάντα για να αποδώσει τα μέγιστα. Θέλουμε μελέτες, θέλουμε παρεμβάσεις, θέλουμε εκτέλεση έργων, θέλουμε και τι δεν θέλουμε εκεί που δε φτάνει δηλαδή η τοπική αυτοδιοί-κηση ή εκεί που έχει κορεστεί να παρεμβαίνουμε άμεσα και να προχωράμε.

Ως τέτοιο εργαλείο του οραματιζόμαστε και βεβαίως φιλοδο-ξούμε, εκεί να μεταφέρουμε έμπειρο δυναμικό από το δημό-σιο τομέα το οποίο και θα μπορέσει όλη αυτή την εμπειρία να την δώσει σε ένα καινούργιο δυναμικό το οποίο θα έχει ταχύτητες και αποτελεσματικότητα.

Θα πω και ένα παράδειγμα βεβαίως για όλους αυτούς που πιθανόν θα ήθελαν να πούνε ότι τα χρήματα που θα διαθέσει ο δήμος Λαμίας είναι πολλά.

Να πω ότι μόνο στην κοινωφελή επιχείρηση ο Δήμος της Λαμίας διαθέτει από 200.000 έως 300.000 ευρώ κάθε χρόνο. Και πρόκειται για μια κοινωφελή επιχείρηση με συγκεκριμένα πράγμα-τα. Καλά κάνει και τα διαθέτει.

Δεν αξίζει τον κόπο όμως, για κάτι μεγαλύτερο να προλάβουμε τις εξελίξεις για να ωριμάσουμε έργα, για να κάνουμε διαγωνισμούς για να έχουμε αποτέλεσμα να επενδύσουμε τουλάχιστο

Ο Δήμος της Λαμίας δεν είναι ένας οργανισμός οποίος συγκεντρώνει χρήματα και τα τοποθετεί παραγωγικά επιδιώκοντας τοκοδοσία. Οι καταθέσεις είναι ότι πιο αντιπαραγωγικό υπάρχει. Ο Δήμος Λαμίας χρειάζεται να επενδύει στην ώρα τους, τα χρήματα να έχει αποτέλεσμα και να συμβάλει στην ανάπτυξη μιας περιο-χής είτε με νέα έργα και παρεμβάσεις είτε με σχέδια και βελτιώσεις.

Έχουμε δει πολλές Αναπτυξιακές να φυτοζωούν και να χρειάζονται κατ’ έτος αυξήσεις κεφαλαίου για να μην κλείσουν. Απορρίπτουμε αυτά τα μοντέλα, καθώς είναι.

Δεν είναι τυχαίο ότι ξεκινήσαμε πολύ νωρίς. Ξεκινήσαμε πο-λύ νωρίς να ετοιμάσουμε τη μελέτη, το σχέδιο καταστατικού, αφού βεβαίως ο νόμος μας επιτρέπει κάτι τέτοιο. Άλλωστε ο νόμος δεν κλείνει παρά μόνο δυο μήνες ζωής. Μέσα σ’ αυτό το διάστημα εί-χαμε τις επαφές με τους υπόλοιπους δημάρχους και όπως γίνεται κατανοητό υπήρξαν γρήγορες και αποτελεσματικές λύσεις για ό-λους μας.

Επιδιώξαμε να είναι το σύνολο των δήμων σ’ αυτό το σκηνι-κό κάποιοι δήμαρχοι δεν θέλουν σ’ αυτή τη φάση για τους δικούς τους λόγους. Κατανοητοί οι λόγοι, προχωράμε όμως .

Σε κάθε περίπτωση λοιπόν είναι μεμψίμοιρο να μιλάμε για χρήματα που δεν πρόκειται να διατεθούν όλα σε μία χρονιά. Μέχρι τότε θα δούμε και την αποτελεσματικότητα και με χειροπιαστά αποτελέσματα.

Εκείνο που θέλω να σας πω, είναι ότι αυτό που έχουμε κατά νου είναι να απαντήσουμε σε όλες τις προκλήσεις, όσο και αν κάτι τέτοιο είναι κουραστικό.

Δεν είναι απλά και μόνο να φτιάξουμε ένα φορέα που θα έχει διαχειριστική επάρκεια και θα μπαίνει ενδιάμεσος. Δεν κάνουμε ένα μεταπρατικό σχήμα, κάνουμε μια προέκταση της τοπικής αυτοδιοίκησης με ό,τι αυτό σημαίνει για τοπική αυτοδιοίκηση.

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί αποτελούν βάση τόσο για τη μελέτη, ωρίμανση και διαχείριση των προβλημάτων που αντιμε-τωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες, όσο και για την αξιοποίηση ανα-πτυξιακών και χρηματοδοτικών εργαλείων. Μια ολοκληρωμένη στρατηγική ανάπτυξης αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην οικονομι-κή βιωσιμότητα, την αειφόρο ανάπτυξη, την εκπαίδευση και γενι-κότερα τη γνώση, εξειδίκευση, καθώς και στη συνοχή και ανανέ-ωση των κοινωνικών δομών και υπηρεσιών.

Οι σκοποί και οι στόχοι της εταιρείας αναλύονται εκτενώς, αφενός στο σχέδιο του καταστατικού που εισάγεται σήμερα προς

ψήφιση κι αφετέρου στη μελέτη βιωσιμότητας που προβλέπει η νομοθεσία.

Κλείνοντας, θέλω να τονίσω γι’ άλλη μια φορά ότι η σημερινή Δημοτική Αρχή του Δήμου Λαμιέων, έχει θέσει ψηλά στις προτε-ραιότητές της ένα αειφόρο μοντέλο ανάπτυξης. Ένα μοντέλο που μέσα από ευρύτατες συνεργασίες αξιοποιώντας τα πλεονεκτήμα-τα της περιοχής μας και σύγχρονες μεθοδολογίες, θέλει να επιτύ-χει το ύψιστο λειτουργικό αποτέλεσμα για τους δημότες της Λαμί-ας και τους κατοίκους της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας γε-νικότερα.

Για τους λόγους αυτούς, ζητώ να αποφασίσετε με βάση την εισήγηση.

Ευχαριστώ

Written by

altpress.gr ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Comments are closed.