Πλήγμα στην τραπεζική αξιοπιστία η υπόθεση ΛΕΠΕΤΕ. Του οικονομολόγου Δημ. Ζακοντίνου

Η αντιμετώπιση και η ομαλοποίηση του προβλήματος που δημιούργησε η διοίκηση της Τράπεζας τον Δεκέμβριο 2017  είναι εφικτή μέσω των υφισταμενων εργαλείων όπως προβλέπονται από ΔΛΠ
Είναι πλέον τοις πάσι γνωστόν ότι η υπόθεση του ΛΕΠΕΤΕ απασχολεί εδώ και καιρό ένα μεγάλο αριθμό πρώην αλλά και νυν υπαλλήλων της ΕΤΕ Α.Ε. απασχολεί το Υπουργείο εργασίας, απασχολεί τον Υπουργό Eπικρατείας όπως έδειξε η σύσκεψη στο Μαξίμου την 25/2/2019 στην οποία συμμετείχε μαζί με συνδικαλιστικούς παράγοντες.
Αλλά ας δούμε βάσει των μέχρι σήμερα πληροφοριών και ερευνών μας τι είναι αυτός ο ΛΕΠΕΤΕ και γιατί δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα.  
Ένα πρόβλημα που προέκυψε λόγω της διακοπής της επικούρησης των πρώην υπαλλήλων της ΕΤΕ Α.Ε. από την σημερινή της διοίκηση  που μετά από 70 χρόνια λειτουργίας ενός πρωτοποριακού ιδιωτικού ασφαλιστικού προιόντος που η ίδια δημιούργησε σε συνεργασία με τους υπαλλήλους της έπαυσε μονομερώς να εφαρμόζει τον κανονισμό.
Παράλληλα επιδιώκει απροσχημάτιστα  εδώ και 18 μήνες την μεταφορά της υποχρέωσής  της στον Κρατικό προυπολογισμό χρησιμοποιώντας έωλα επιχειρήματα, μετερχόμενη  αντικοινωνική συμπεριφορά και δημιουργώντας προβλήματα στην κυβέρνηση η οποία τίθεται μπροστά σε αίτημα να παραβεί την κοινοτική νομοθεσία περί ανταγωνισμού αν θα πρέπει να επιδοτήσει μία Α.Ε..
Αναμφίβολα η συγκεκριμένη συμπεριφορά  αντιτίθεται στην Διεθνή Τραπεζική τακτική, γεννά αμφιβολίες για την αξιοποιστία της Τραπεζικής πίστης και σαφώς αντιτίθεται προς τα Ευρωπαικά ιδεώδη και πρακτικές.
Πρόκειται για μιά συμπεριφορά ενός τραπεζικού ιδρύματος που εκτός του γεγονότος ότι δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στο πρώην προσωπικό της επιτρέπει να διασύρεται το όνομα της μεγαλύτερης και αρχαιότερης Ελληνικής Τράπεζας με έτος ίδρυσης 1841 στον τύπο αλλά και στις δικαστικές αίθουσες, καθόσον η υπόθεση αυτή ήδη εξετάζεται από τα Ελληνικά δικαστήρια και ίσως σύντομα να απασχολήσει και τα Ευρωπαικά.
Ωστόσο για να καταστήσουμε πιο κατανοητό το πρόβλημα θα θέλαμε να δημοσιοποιήσουμε λίαν περιληπτικά  κάποια στοιχεία από τον κανονισμό – σύμβαση ΛΕΠΕΤΕ σχετικά με το status και τον νομικό χαρακτήρα του fund  πράγμα που θα επιτρέψει στον κάθε καλόπιστο αναγνώστη να αξιολογήσει την φύση του.
(Αρθρο 1.)  Συνεστήθει στην ΕΤΕ.Α.Ε. έντοκος ειδικός λογαριασμός υπό τον τίτλον » Λογαριασμός επικούρησης προωπικού ΕΤΕ» (ΛΕΠΕΤΕ) ο κανονισμός του οποίου εγκρίθηκε υπό του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας και ετέθει εν ισχύ από 1/10/1949. Σκοπός της συστάσεως του ως άνω λογαριασμού είναι η παροχή μηνιαίας επικουρήσεως εις το εξερχόμενο προσωπικό της ΕΤΕ Α.Ε.
(Άρθρο 2.) Την παρακολούθηση του λογαριασμού την διενεργεί 8μελής επιτροπή αποτελούμενη από του Διοικητού – Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΤΕ ως Προέδρου και από άλλα 7 μέλη κατά τεκμήριο ανωτάτων στελεχών της τράπεζας.
(Άρθρο 3.) Την ταμειακή διαχείριση του ΛΕΠΕΤΕ διεκπεραιώνει ειδική Διεύθυνση της Τράπεζας στην οποία προίσταται Διευθυντής που τοποθετείται με επιλογή της Διοίκησης της Τράπεζας.
(Άρθρα 5 & 9) Πόροι του Λογαριασμού είναι κατά κύριο λόγο οι εισφορές των εργαζομένων και της Τράπεζας σε ποσοστό 12,5% επί των ακαθαρίστων αποδοχών τους ενώ προβλέπεται και η ενίσχυσή του με προμήθειες από Ασφαλιστικές εργασίες που διενεργούνται μέσω της Τράπεζας.  
Επίσης στα άρθρα 9 & 16 προβλέπεται και ο τρόπος απόδοσης της επικούρησης.
Όπως προαναφέραμε ο ΛΕΠΕΤΕ αποτελεί μια σύμβαση μεταξύ των εργαζομένων και της ΕΤΕ Α.Ε. και η λειτουργία του διέπεται από τον ειδικό κανονισμό- σύμβαση που εγκρίθηκε  από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας αρχικά το έτος 1949 ενώ διαχρονικά οι όποιες τροποποιήσεις ετίθεντο προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο, με τελευταία αυτήν του 2009.
Βεβαίως  δεν υπάρχουν νομικές υποχρεώσεις του Ελληνικού Κράτους απέναντι στο fund για να αναλάβει το έξοδο των επικουρήσεων των π. υπαλλήλων της τράπεζας, καθόσον ουδέποτε αποτέλεσε Δημόσιο Συνταξιοδοτικό Ταμείο διότι δεν ακολουθήθηκε ποτέ η προβλεπόμενη εκ του νόμου διαδικασία για την ίδρυσή του και ουδέποτε κατεβλήθησαν εισφορές των εργαζομένων Α.Ε σε οποιονδήποτε κρατικό φορέα κοινωνικής ασφάλισης.  
Επίσης είναι γεγονός ότι εξ αυτού του λόγου εξαιρέθηκε από τις διατάξεις του ν. 2084/92  αλλά και από τον νόμο 3371/2005 & τον τροποποιητικό του 3455/2006 οι οποίοι μεταρρύθμισαν την οργάνωση του καθεστώτος των Ιδιωτικών Ταμείων επικουρικής ασφάλισης εντάσσοντάς τα σε ένα Δημόσιο ταμείο.
Για την μεταρρύθμιση αυτή η  Ευρωπαική Επιτροπή το 2007 ζήτησε ενημέρωση για τυχόν Κρατικές ενισχύσεις.
Κατέληξε δε στο συμπέρασμα ότι η κοινοποιηθείσα μεταρρύθμιση δεν αποφέρει κανένα πλεονέκτημα στις ενεχόμενες επιχειρήσεις δεδομένου ότι θα προχρηματοδοτήσουν πλήρως την ανάληψη των ειδικών δικαιωμάτων επικουρικής σύνταξης από το δημόσιο ταμείο.
Με βάση τα ανωτέρω  διαφαίνεται ότι η αντιμετώπιση και η ομαλοποίηση του προβλήματος που δημιούργησε η διοίκηση της Τράπεζας τον Δεκέμβριο 2017  είναι εφικτή μέσω των υφισταμενων εργαλείων όπως προβλέπονται από ΔΛΠ και είναι αδήριτη ανάγκη να τερματισθεί αυτή η εκκρεμότητα, που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την Διεθνώς  εννοούμενη  τραπεζική πίστη δημιουργώντας αρνητικό αντίκτυπο γιά την ίδια την τράπεζα γενικά αλλά κυρίως επί των  διαφόρων προιόντων ιδιωτικής ασφάλισης που όχι μόνο προωθούνται από την η ίδια και από άλλες τράπεζες αλλά και από μεγάλες εταιρίες όπως πχ. αυτή του «Ναυτιλιακού ομίλου Τσάκου».
Παράλληλα η έκθεσή της και η εξέταση από την Δικαιοσύνη της τραπεζικής αυθαιρεσίας επιδεινώνει την αντίληψη αυτή.
Τέλος με δεδομένο ότι πρόκειται για μια καθαρά Διμερή σχέση μεταξύ τράπεζας και εργαζομένων βάση της υφιστάμενης νομολογίας, αλλά και της αναγνώρισής αυτής της σχέσης από την Ευρωπαική Επιτροπή, πράγμα που αποκλείει την ανάμιξη τρίτων κάτω από συνθήκες λειτουργίας της ελεύθερης Αγοράς, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να αξιολογηθεί εκ νέου η κατάσταση, αφ’ ενός από την διοίκηση της τράπεζας που πρέπει επαναφέρει την ομαλή λειτουργία του λογαριασμού τακτοποιώντας οριστικά την εκκρεμότητα, αφετέρου οι εποπτικές αρχές (ΤτΕ- SSM)  που θα πρέπει να επανεξετάσουν, αν στο όνομα κάποιου αόριστου προσωρινού εξορθολογισμού θα συνεχίσουν να  επιτρέπουν, την δημιουργία προβλημάτων πέραν αυτών που ήδη υπάρχουν και που θέτουν υπό αμφισβήτηση την πεμπτουσία του θεσμού της Ιδιωτικής Ασφάλισης αλλά και της συναλλακτικής Ηθικής που διέπει το Παγκόσμιο Τραπεζικό Σύστημα.

Δημήτρης Ζακοντίνος
Οικονομολόγος
Μcs Strategic & Defense Analyst
π. Αντιπρόεδρος Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών.
www.bankingnews.gr

Written by

altpress.gr ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

No Comments Yet.

Leave a comment